Chcete vidieť naše pracovné ponuky?
Kliknite tu
Plynárenská 1, Bratislava +421 910 744 005 info@goodcall.sk

Informovanie o spracovaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len ,, GDPR ")

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť GoodCall Slovakia s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 47 999 616, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 102118/B, (ďalej len ,, prevádzkovateľ ") Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

II. Rozsah spracovania osobných údajov 

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov prevádzkovateľovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so prevádzkovateľom, alebo ktoré prevádzkovateľ zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa .

III. Zdroje osobných údajov 

 • priamo od subjektov údajov (registrácia, e-maily, telefón, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencia

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. Meno, priezvisko, titul, príp. Rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ICO, DIC) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr . kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych výberov i.)

V. Kategória dotknutých osôb 

 • kandidát - uchádzač o zamestnanie
 • zamestnanec prevádzkovateľa
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku prevádzkovateľovi

VI. Kategórie príjemcov osobných údajov

 • spracovateľ
 • potenciálni zamestnávatelia
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
 • ďalší príjemcovia

VII. Účel spracovania osobných údajov

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • rokovania o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluvy
 • plnenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa 

VIII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ a spracovateľ - spoločnosť Datacruit sro, so sídlom Václavské námestie 846/1, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, IČO: 035 45 652. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle prevádzkovateľa a spracovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami prevádzkovateľ, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal prevádzkovateľ technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

IX. Doba spracovania osobných údajov 

V súlade s termínmi podľa účelu spravovaní alebo uvedenými v udelenom súhlase dotknutej osoby, v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

X. Poučenie 

Prevádzkovateľ spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 • dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje,
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo v
 • výkonu verejnej moci, ktorým je poverený prevádzkovateľ,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

XI. Práva dotknutých osob 

1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje prevádzkovateľa na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovania,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
 • ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

 

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • Požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie.
 • Požadovať, aby prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
 • Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, prevádzkovateľ odstráni okamžite chybný stav.
 • Ak nevyhovie prevádzkovateľ žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
 • Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa.

Tento web používa k správnemu fungovaniu súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Zavřít Více informací