Chcete vidieť naše pracovné ponuky?
Kliknite tu
Plynárenská 1, Bratislava +421 910 744 005 info@goodcall.sk

Súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Súhlasím, aby spoločnosť GoodCall Slovakia s.r.o, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 47 999 616, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 102118/B ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len "Prevádzkovateľ") spracovávala moje osobné údaje, ktoré som poskytol / a za účelom sprostredkovania zamestnania, alebo ktoré sú o mne verejne dostupné na príslušných internetových sieťach tj. predovšetkým ich zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie Prevádzkovateľa, vyhodnocovanie a sprístupnenie zamestnávateľom za účelom ponuky pracovnej pozície (ďalej len " účel sprostredkovania zamestnania ") v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679 a podľa nižšie uvedených podmienok.

 • KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - spracovávanými osobnými údajmi sú osobné a prezentované údaje, najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, získané tituly, podrobné informácie týkajúce sa kontaktných údajov vrátane trvalého bydliska, emailu, tel. Čísla, dosiahnuté vzdelanie a pracovné skúsenosti , prax a brigády, súčasné pracovné pozície, vedomosti a zručnosti, požiadavky dopytované pracovné pozície a ďalšie súvisiace nepovinné položky.
 • ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV - Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu uchádzačom o zamestnanie vyplneného registračného formulára, vykonanou registráciou v mobilnej aplikácii a v prípade odovzdania alebo elektronického vloženie životopisu (CV) v rozsahu v ňom uvedených osobných údajov alebo v rozsahu informácií, ktoré sú verejne dostupné na príslušných internetových sieťach a / alebo cez mobilnú aplikáciu Prevádzkovateľa.
 • MIESTO A SPÔSOB SPRACOVANIA - Spracovanie osobných údajov je vykonávané v priestoroch v sídle Prevádzkovateľa automatizovane prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky a / alebo manuálne formou kartotéky, a to jednotlivými poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa alebo v spolupráci s externým spracovateľom.
 • Spracovateľ - Ku spracovávaným osobným údajom má prístup ako spracovateľ spoločnosť Datacruit s.r.o., so sídlom Václavské nám 1, Praha 1, 110 00, IČO: 03545652, ktorej spracovanie osobných údajov spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov, ktoré zaisťuje primeranú ochranu práv dotknutej osoby. Spracovateľ má prístup k osobným údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Osobné údaje nie sú predávané do tretích krajín.
 • DOBA SPRACOVANIA - Spracovanie osobných údajov bude prebiehať po dobu 5 rokov, ak nebude tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolaný skôr.
 • ODVOLANIE SÚHLASU - Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).
  • ELEKTRONICKY - V prípade, že bol súhlas udelený elektronicky, možno ho odvolať jednoducho kliknutím na URL odkaz v e-mailu, ktorý bol zaslaný pri potvrdení o registrácii. Je potrebné si tento e-mail uchovať. Elektronicky udelený súhlas možno tiež odvolať zaslaním emailovej správy na adresu gdpr@goodcall.sk.
  • PÍSOMNE - Písomne ​​udelený súhlas možno odvolať vyplnením príslušného formulára v sídle Prevádzkovateľa na adrese Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, 9. poschodie.
 • PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY - Vo vzťahu k osobným údajom má uchádzač o zamestnanie právo na prístup k svojim osobným údajom, svoje osobné údaje opraviť či doplniť, požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku, alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch, požadovať prenesenie údajov, na prístup k osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch, na vymazanie osobných údajov v určitých prípadoch, obrátiť sa so svojou žiadosťou či iným podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov alebo v prípade dotknutí jeho osobnostných práv žiadať primerané zadosťučinenie v súlade s právnymi predpisy alebo požadovať náhradu vzniknutej škody.
 • Prístup k osobným údajom - Ak požiada uchádzač o zamestnanie o potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, poskytne mu Prevádzkovateľ príslušné potvrdenie a prípadne v rámci jeho práva na prístup k osobným údajom ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov.
 • ZABEZPEČENIE - Poskytnuté osobné údaje sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Prevádzkovateľ zaručuje, že pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré je možné po Prevádzkovateľovi rozumne vyžadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.
 • KONTAKT - Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: gdpr@goodcall.sk či písomne ​​na adrese jeho sídla.

Prevádzkovateľ poučuje uchádzačov o zamestnanie, že poskytnutie súhlasu k spracúvaniu osobných údajov za účelom sprostredkovania zamestnania je dobrovoľné. V prípade odmietnutia poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov nemožno uchádzača zaevidovať do príslušnej databázy Prevádzkovateľa a získať tak ponuky pracovných pozícií príslušných zamestnávateľov.

Až na výnimky stanovené právnymi predpismi je Prevádzkovateľ povinný vykonať likvidáciu osobných údajov, len čo uplynie doba, na ktorú bol súhlas udelený alebo v prípade jeho odvolania. V takom prípade nie je možné zaradiť a viesť uchádzačov o zamestnanie v príslušnej evidencii Prevádzkovateľ.

meno:

dát. nar .:

bydlisko:

vlastnoručný podpis:

Tento web používa k správnemu fungovaniu súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Zavřít Více informací