Informácie o spracovaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len ,, GDPR ")

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť GoodCall s.r.o. so sídlom GoodCall Slovakia s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, 821 09 Bratislava, IČO: 47 999 616, DIČ: 2120008539, IČ DPH : SK2120008539  zapísaná Okr. súd BA 1, odd. Sro, vl. č 102118/B], (ďalej len ,, správca ") vás týmto v & nbsp; súlade s & nbsp; čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

II. Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu .

III. Zdroje osobných údajov

 • priamo od subjektov údajov (registrácia, e-maily, telefón, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencia
IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, lc, DLC) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)
V. Kategória dotknutých osôb
 • kandidát - uchádzač o zamestnanie
 • zamestnanec správcu
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
VI. Kategórie príjemcov osobných údajov
 • spracovateľ
 • potenciálni zamestnávatelia
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
 • ďalší príjemcovia

VII. Účel spracovania osobných údajov </ strong>

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • rokovania o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluve
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu

VIII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca a spracovateľ - spoločnosť Datacruit s.r.o., so sídlom Václavské námestie 846/1, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, IČO: 035 & nbsp; 45 & nbsp; 652. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu a spracovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v & nbsp; papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k & nbsp; ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k & nbsp; inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

IX. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi podľa účelu spravovaní alebo uvedenými v & nbsp; udelenom súhlasu dotknutej osoby, v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov. 

X. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 • dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov
XI. Práva dotknutých osôb

1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovania,
 • kategórie predmetných osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
 • ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k & nbsp; automatizovanému rozhodovaní, vrátane profilovanie.

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s & nbsp; ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • Požiadať správcu o vysvetlenie.
 • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
 • Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
 • 'Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
 • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.